Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Tilitoimisto Taloushoitola
Yhteystiedot:
Tuusantie 3 B 1
03100 Nummela
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Päivi Tervonen
Tuusantie 3 B 1
03100 Nummela
044 700 1771
paivi.tervonen@taloushoitola.fi

2. Rekisteröidyt

Tilitoimisto Taloushoitolan asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterien tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen sekä markkinointi ja viestintä
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • asiakkaan tilaamien palveluiden hoitaminen, esim. kirjanpito- ja verolainsäädännön mukaiset velvoitteet
  • asiakasviestintään
  • markkinointiin

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Markkinointirekisteri: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Asiakasrekisteri: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus ja syntymäaika

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen paivi.tervonen@taloushoitola.fi tai Tilitoimisto Taloushoitola, Tuusantie 3 B 1, 03100 Nummela

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään tarjouksen tekemisen yhteydessä tai asiakassuhteen aikana.
Henkilötietoja voidaan myös kerätä yhteisöltä, jonka puolesta rekisteröity toimii. Lisäksi tietoja voidaan lainsäädännön sallimissa tilanteissa kerätä ja päivittää myös kolmansien osapuolien ylläpitämistä rekistereistä kuten YTJ:n ja Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia: Accountor Finago Oy ja Magic Cloud Oy.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa mm. vero- ja ulosottoviranomaisille.
Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaoloajan ja tarpeellinen aika asiakassuhteen päättymisen jälkeen, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään, esim. kirjanpitovelvoitteiden vuoksi.
Markkinointilistalta rekisteröity pääsee poistumaan ilmoittamalla siitä sähköpostitse tai kirjeitse.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely voidaan myös ulkoistaa osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.